They Work For Us

พรรคประชาธิปัตย์

Democrat Party

About

พรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังดำเนินการอยู่ของไทย จัดตั้งขึ้นก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง เคยมีฐานเสียงสำคัญอยู่ในภาคใต้ ปัจจุบันมีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเสรีนิยม และมีจุดยืนต่อต้านระบอบทักษิณ

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

06.04.1946 - Now

Key Members

เลขาธิการพรรค

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 52 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
36.54%
บัญชีรายชื่อ
36.54%
63.46%
แบ่งเขต
63.46%
ชาย
หญิง
80.77%
ชาย
80.77%
19.23%
หญิง
19.23%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
9.62%
25-38 ปี
9.62%
28.85%
39-54 ปี
28.85%
51.92%
55-73 ปี
51.92%
9.62%
74 ปีขึ้นไป
9.62%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
15.38%
ปริญญาตรี
15.38%
69.23%
ปริญญาโท
69.23%
15.38%
ปริญญาเอก
15.38%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
ไม่พบข้อมูล
84.62%
การเมือง
84.62%
9.62%
เอกชน
9.62%
1.92%
การศึกษา
1.92%
3.85%
ไม่พบข้อมูล
3.85%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
3.85%
0-10 ล้านบาท
3.85%
55.77%
11-100 ล้านบาท
55.77%
36.54%
101-1000 ล้านบาท
36.54%
1.92%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
1.92%
1.92%
ไม่พบข้อมูล
1.92%

การลงมติล่าสุดของพรรค

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 46
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 42
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
16.1.2020

97% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2019

97% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 43
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.12.2019

8% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 43
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.12.2019

97% เห็นด้วย

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 46
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
27.11.2019

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (19)
  • แบ่งเขต (33)
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคประชาธิปัตย์
นาง กันตวรรณ ตันเถียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพังงา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เกียรติ สิทธีอมร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว จิตภัสร์ กฤดากร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20 พรรคประชาธิปัตย์
นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชวน หลีกภัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชัยชนะ เดชเดโช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตาก เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชุมพล จุลใส
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชุมพร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เดชอิศม์ ขาวทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ถาวร เสนเนียม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เทพไท เสนพงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ธารา ปิตุเตชะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์
นาย นริศ ขำนุรักษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพัทลุง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว แนน บุณย์ธิดา สมชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์
นายแพทย์ บัญญัติ เจตนจันทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ประกอบ รัตนพันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 22 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย มนตรี ปาน้อยนนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว รังสิมา รอดรัศมี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสงคราม เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย วิวรรธน์ นิลวัชรมณี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 19 พรรคประชาธิปัตย์
นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาง ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคประชาธิปัตย์
นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สมชาติ ประดิษฐพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สราวุธ อ่อนละมัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชุมพร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สาคร เกี่ยวข้อง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกระบี่ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตรัง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. สาธิต ปิตุเตชะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
พันโท ดร. สินธพ แก้วพิจิตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครปฐม เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สินิตย์ เลิศไกร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สุทัศน์ เงินหมื่น
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 พรรคประชาธิปัตย์
พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์
นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. อภิชัย เตชะอุบล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อันวาร์ สาและ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อัศวิน วิภูศิริ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12 พรรคประชาธิปัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 23 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อิสสระ สมชัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11 พรรคประชาธิปัตย์