They Work For Us

พรรคอนาคตใหม่

Future Forward Party

About

จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสร้างการเมืองแบบใหม่ สนับสนุนประชาธิปไตย และต้องการยุติวงจรอุบาทว์ของรัฐประหาร พร้อมประกาศชัดเจนว่าจะคัดค้านอิทธิพลของกองทัพในการเมือง

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

03.10.2018 - Now

Key Members

เลขาธิการพรรค

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 79 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
62.03%
บัญชีรายชื่อ
62.03%
37.97%
แบ่งเขต
37.97%
ชาย
หญิง
82.28%
ชาย
82.28%
17.72%
หญิง
17.72%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
32.91%
25-38 ปี
32.91%
41.77%
39-54 ปี
41.77%
24.05%
55-73 ปี
24.05%
1.27%
74 ปีขึ้นไป
1.27%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
6.33%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
6.33%
35.44%
ปริญญาตรี
35.44%
44.30%
ปริญญาโท
44.30%
11.39%
ปริญญาเอก
11.39%
2.53%
ไม่พบข้อมูล
2.53%
เอกชน
กฎหมาย
การศึกษา
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
44.30%
เอกชน
44.30%
12.66%
กฎหมาย
12.66%
8.86%
การศึกษา
8.86%
29.11%
อื่นๆ
29.11%
5.06%
ไม่พบข้อมูล
5.06%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
49.37%
0-10 ล้านบาท
49.37%
43.04%
11-100 ล้านบาท
43.04%
6.33%
101-1000 ล้านบาท
6.33%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
1.27%
ไม่พบข้อมูล
1.27%

การลงมติล่าสุดของพรรค

3% เห็นด้วย

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 70
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 5
29.10.2019

1% เห็นด้วย

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1
ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 78
ไม่ลงคะแนน 0
29.10.2019

94% เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 75
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 4
13.9.2019

98% เห็นด้วย

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผ่าน
เห็นด้วย 78
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
5.9.2019

96% เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 76
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
22.8.2019

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (49)
  • แบ่งเขต (30)
นาย กฤติเดช สันติวชิระกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดแพร่ เขต 2 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว กวินนาถ ตาคีย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 7 พรรคอนาคตใหม่
นาย กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 39 พรรคอนาคตใหม่
นาย กิตติชัย เรืองสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 พรรคอนาคตใหม่
นาย เกษมสันต์ มีทิพย์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 48 พรรคอนาคตใหม่
นาย ไกลก้อง ไวทยการ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20 พรรคอนาคตใหม่
นาย ขวัญเลิศ พานิชมาท
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 5 พรรคอนาคตใหม่
นาย คารม พลพรกลาง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 26 พรรคอนาคตใหม่
นาย คำพอง เทพาคำ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 29 พรรคอนาคตใหม่
นาย จรัส คุ้มไข่น้ำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 6 พรรคอนาคตใหม่
นาย จารึก ศรีอ่อน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดจันทบุรี เขต 2 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18 พรรคอนาคตใหม่
นาย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 27 พรรคอนาคตใหม่
นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคอนาคตใหม่
นาย จุลพันธ์ โนนศรีชัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 52 พรรคอนาคตใหม่
นาย เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11 พรรคอนาคตใหม่
พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 41 พรรคอนาคตใหม่
นาย ชำนาญ จันทร์เรือง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคอนาคตใหม่
นาย โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 23 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว ญาณธิชา บัวเผื่อน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดจันทบุรี เขต 3 พรรคอนาคตใหม่
พันตำรวจโท ดร. ฐนภัทร กิตติวงศา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดจันทบุรี เขต 1 พรรคอนาคตใหม่
นาย ฐิตินันท์ แสงนาค
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 1 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 51 พรรคอนาคตใหม่
นาย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 25 พรรคอนาคตใหม่
นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 28 พรรคอนาคตใหม่
นาย ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24 พรรคอนาคตใหม่
นาย ณัฐวุฒิ บัวประทุม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 42 พรรคอนาคตใหม่
นาย ทวีศักดิ์ ทักษิณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 43 พรรคอนาคตใหม่
นาย ทศพร ทองศิริ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 24 พรรคอนาคตใหม่
นาย ทองแดง เบ็ญจะปัก
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสาคร เขต 1 พรรคอนาคตใหม่
นาย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 22 พรรคอนาคตใหม่
นาย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคอนาคตใหม่
นาย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 25 พรรคอนาคตใหม่
นาย ธีรัจชัย พันธุมาศ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 49 พรรคอนาคตใหม่
นาย นิติพล ผิวเหมาะ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 33 พรรคอนาคตใหม่
นาย นิรามาน สุไลมาน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 32 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว เบญจา แสงจันทร์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 40 พรรคอนาคตใหม่
นาย ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 37 พรรคอนาคตใหม่
นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 พรรคอนาคตใหม่
นาย ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 44 พรรคอนาคตใหม่
นาย ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 23 พรรคอนาคตใหม่
ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคอนาคตใหม่
พลโท ดร. พงศกร รอดชมภู
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว พรรณิการ์ วานิช
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคอนาคตใหม่
นาย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคอนาคตใหม่
นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคอนาคตใหม่
นาย พีรเดช คำสมุทร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 6 พรรคอนาคตใหม่
ร้อยตำรวจตรี มณฑล โพธิ์คาย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 20 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17 พรรคอนาคตใหม่
นาย รังสิมันต์ โรม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 พรรคอนาคตใหม่
นาย วรภพ วิริยะโรจน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 38 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว วรรณวรี ตะล่อมสิน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 3 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว วรรณวิภา ไม้สน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคอนาคตใหม่
นาย วาโย อัศวรุ่งเรือง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 28 พรรคอนาคตใหม่
นาย วินท์ สุธีรชัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 19 พรรคอนาคตใหม่
นาย วิรัช พันธุมะผล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 36 พรรคอนาคตใหม่
ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 34 พรรคอนาคตใหม่
นาย วุฒินันท์ บุญชู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 4 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว ศรีนวล บุญลือ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 พรรคอนาคตใหม่
นาย ศักดินัย นุ่มหนู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตราด เขต 1 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว ศิริกัญญา ตันสกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคอนาคตใหม่
นาย สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 50 พรรคอนาคตใหม่
นาย สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 21 พรรคอนาคตใหม่
นาย สมชาย ฝั่งชลจิตร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 27 พรรคอนาคตใหม่
นาย สมัคร ป้องวงษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสาคร เขต 2 พรรคอนาคตใหม่
นาย สำลี รักสุทธี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 47 พรรคอนาคตใหม่
นางสาว สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครปฐม เขต 3 พรรคอนาคตใหม่
นาย สุเทพ อู่อ้น
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 พรรคอนาคตใหม่
พลตำรวจตรี ดร. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 31 พรรคอนาคตใหม่
ดร. สุรชัย ศรีสารคาม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12 พรรคอนาคตใหม่
ดร. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรคอนาคตใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรวาท ทองบุ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 45 พรรคอนาคตใหม่
นาย องค์การ ชัยบุตร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 46 พรรคอนาคตใหม่
นาย อนาวิล รัตนสถาพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 3 พรรคอนาคตใหม่
นาย อภิชาติ ศิริสุนทร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคอนาคตใหม่
นาง อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 30 พรรคอนาคตใหม่
นาย เอกการ ซื่อทรงธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดแพร่ เขต 1 พรรคอนาคตใหม่
นายแพทย์์ เอกภพ เพียรพิเศษ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 1 พรรคอนาคตใหม่