They Work For Us

พรรคก้าวไกล

Move Forward Party Party

About

เดิมคือพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย ต่อมาปี 2562 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคผึ้งหลวง และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันในเดือนมกราคม 2563 พรรคฯ รับอดีต ส.ส. สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเมื่อกุมภาพันธ์ ปี 2563 ทำให้มีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

19.01.2020 - Now

Key Members

หัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 54 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
66.67%
บัญชีรายชื่อ
66.67%
33.33%
แบ่งเขต
33.33%
ชาย
หญิง
85.19%
ชาย
85.19%
14.81%
หญิง
14.81%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
25.93%
25-38 ปี
25.93%
53.70%
39-54 ปี
53.70%
20.37%
55-73 ปี
20.37%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
7.41%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
7.41%
37.04%
ปริญญาตรี
37.04%
42.59%
ปริญญาโท
42.59%
9.26%
ปริญญาเอก
9.26%
3.70%
ไม่พบข้อมูล
3.70%
เอกชน
กฎหมาย
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
71.43%
เอกชน
71.43%
14.29%
กฎหมาย
14.29%
11.90%
อื่นๆ
11.90%
2.38%
ไม่พบข้อมูล
2.38%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
46.30%
0-10 ล้านบาท
46.30%
42.59%
11-100 ล้านบาท
42.59%
9.26%
101-1000 ล้านบาท
9.26%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
1.85%
ไม่พบข้อมูล
1.85%

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 50
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 40
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.1.2020

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 43
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 50
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.12.2019

0% เห็นด้วย

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 52
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
27.11.2019

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (36)
  • แบ่งเขต (18)
นาย กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 39 พรรคก้าวไกล
นาย เกษมสันต์ มีทิพย์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 48 พรรคก้าวไกล
นาย ขวัญเลิศ พานิชมาท
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 5 พรรคก้าวไกล
นาย คารม พลพรกลาง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 26 พรรคก้าวไกล
นาย คำพอง เทพาคำ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 29 พรรคก้าวไกล
นาย จรัส คุ้มไข่น้ำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 6 พรรคก้าวไกล
นาย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 27 พรรคก้าวไกล
นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคก้าวไกล
พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 41 พรรคก้าวไกล
นางสาว ญาณธิชา บัวเผื่อน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดจันทบุรี เขต 3 พรรคก้าวไกล
นางสาว ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 51 พรรคก้าวไกล
นาย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 25 พรรคก้าวไกล
นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 28 พรรคก้าวไกล
นาย ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24 พรรคก้าวไกล
นาย ณัฐวุฒิ บัวประทุม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 42 พรรคก้าวไกล
นาย ทวีศักดิ์ ทักษิณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 43 พรรคก้าวไกล
นาย ทศพร ทองศิริ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 24 พรรคก้าวไกล
นาย ทองแดง เบ็ญจะปัก
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล
นาย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 22 พรรคก้าวไกล
นาย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคก้าวไกล
นาย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 25 พรรคก้าวไกล
นาย ธีรัจชัย พันธุมาศ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 49 พรรคก้าวไกล
นาย นิติพล ผิวเหมาะ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 33 พรรคก้าวไกล
นางสาว เบญจา แสงจันทร์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 40 พรรคก้าวไกล
นาย ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 37 พรรคก้าวไกล
นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล
นาย ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 44 พรรคก้าวไกล
นาย ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 23 พรรคก้าวไกล
นาย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคก้าวไกล
นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคก้าวไกล
นาย พีรเดช คำสมุทร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 6 พรรคก้าวไกล
นาย มานพ คีรีภูวดล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 53 พรรคก้าวไกล
นาย รังสิมันต์ โรม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 พรรคก้าวไกล
นาย วรภพ วิริยะโรจน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 38 พรรคก้าวไกล
นางสาว วรรณวรี ตะล่อมสิน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 3 พรรคก้าวไกล
นางสาว วรรณวิภา ไม้สน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคก้าวไกล
นาย วาโย อัศวรุ่งเรือง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 28 พรรคก้าวไกล
นาย วินท์ สุธีรชัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 19 พรรคก้าวไกล
ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 34 พรรคก้าวไกล
นาย วุฒินันท์ บุญชู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 4 พรรคก้าวไกล
นาย ศักดินัย นุ่มหนู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตราด เขต 1 พรรคก้าวไกล
นางสาว ศิริกัญญา ตันสกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคก้าวไกล
นาย สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 50 พรรคก้าวไกล
นาย สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 21 พรรคก้าวไกล
นาย สมชาย ฝั่งชลจิตร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 27 พรรคก้าวไกล
นางสาว สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครปฐม เขต 3 พรรคก้าวไกล
นาย สุเทพ อู่อ้น
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 พรรคก้าวไกล
พลตำรวจตรี ดร. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 31 พรรคก้าวไกล
ดร. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรคก้าวไกล
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรวาท ทองบุ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 45 พรรคก้าวไกล
นาย องค์การ ชัยบุตร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 46 พรรคก้าวไกล
นาย อภิชาติ ศิริสุนทร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคก้าวไกล
นาง อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 30 พรรคก้าวไกล
นายแพทย์ เอกภพ เพียรพิเศษ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 1 พรรคก้าวไกล