They Work For Us

พรรคชาติไทยพัฒนา

Chartthaipattana Party

About

จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ ส.ส. จากพรรคชาติไทย ซึ่งถูกยุบพรรคในปี 2551 มีฐานเสียงหลักอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และมีจุดยืนที่ปรับตัวได้กับทุกฝ่ายจึงมักได้ร่วมรัฐบาลอยู่เสมอ

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

18.04.2008 - Now

Key Members

หัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 12 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
41.67%
บัญชีรายชื่อ
41.67%
58.33%
แบ่งเขต
58.33%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
8.33%
25-38 ปี
8.33%
41.67%
39-54 ปี
41.67%
50%
55-73 ปี
50%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
8.33%
ปริญญาตรี
8.33%
83.33%
ปริญญาโท
83.33%
8.33%
ปริญญาเอก
8.33%
การเมือง
เอกชน
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75%
การเมือง
75%
16.67%
เอกชน
16.67%
8.33%
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8.33%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
8.33%
0-10 ล้านบาท
8.33%
66.67%
11-100 ล้านบาท
66.67%
25%
101-1000 ล้านบาท
25%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

10% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 9
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 8
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.1.2020

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 9
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.12.2019

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.12.2019

91% เห็นด้วย

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.11.2019

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (5)
  • แบ่งเขต (7)
นาย จุลพันธ์ โนนศรีชัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 52 พรรคชาติไทยพัฒนา
นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา
นาย ธีระ วงศ์สมุทร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคชาติไทยพัฒนา
นาย นพดล มาตรศรี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคชาติไทยพัฒนา
นาย นิกร จำนง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคชาติไทยพัฒนา
นาย ประภัตร โพธสุธน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3 พรรคชาติไทยพัฒนา
นาย เผดิมชัย สะสมทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครปฐม เขต 5 พรรคชาติไทยพัฒนา
ดร. พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครปฐม เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา
นาย วราวุธ ศิลปอาชา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคชาติไทยพัฒนา
นาย สรชัด สุจิตต์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา
นาย เสมอกัน เที่ยงธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 4 พรรคชาติไทยพัฒนา
นาย อนุรักษ์ จุรีมาศ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา