They Work For Us

พรรคประชาชาติ

Prachachat Party

About

เป็นจากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายในเชิงถิ่นกำเนิด ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม โดยเน้นการทำงานทางการเมืองเพื่อสร้างชาติที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดย 6 ที่นั่งของ ส.ส. เขตที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งปี 62 เป็นเขตเลือกตั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

31.10.2018 - Now

Key Members

หัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 7 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
14.29%
บัญชีรายชื่อ
14.29%
85.71%
แบ่งเขต
85.71%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
42.86%
39-54 ปี
42.86%
42.86%
55-73 ปี
42.86%
14.29%
74 ปีขึ้นไป
14.29%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
28.57%
ปริญญาตรี
28.57%
71.43%
ปริญญาโท
71.43%
การเมือง
กฎหมาย
85.71%
การเมือง
85.71%
14.29%
กฎหมาย
14.29%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
14.29%
0-10 ล้านบาท
14.29%
85.71%
11-100 ล้านบาท
85.71%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

71% เห็นด้วย

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
29.10.2019

0% เห็นด้วย

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1
ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 1
29.10.2019

100% เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 7
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

57% เห็นด้วย

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
5.9.2019

0% เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 1
22.8.2019

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (1)
  • แบ่งเขต (6)
นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 4 พรรคประชาชาติ
นาย กูเฮง ยาวอหะซัน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 3 พรรคประชาชาติ
นาย ซูการ์โน มะทา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ
นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคประชาชาติ
นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ
นาย อนุมัติ ซูสารอ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 3 พรรคประชาชาติ
นาย อับดุลอายี สาแม็ง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยะลา เขต 3 พรรคประชาชาติ