They Work For Us

พรรคพลังปวงชนไทย

Thai People Power Party

About

เป็นพรรคที่จัดตั้งเพื่อการเลือกตั้งปี 62 มีการเชื่อมโยงว่าเป็นพรรคสาขาของพรรคเพื่อไทย เนื่องจากคณะผู้ก่อตั้ง หัวหน้าพรรค และที่ปรึกษา มีความสนิทสนมกับ ทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทย

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

29.10.2018 - Now

Key Members

หัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 1 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
100%
39-54 ปี
100%
0%
55-73 ปี
0%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาโท
100%
ปริญญาโท
100%
เอกชน
100%
เอกชน
100%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
0%
11-100 ล้านบาท
0%
100%
101-1000 ล้านบาท
100%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
29.10.2019

0% เห็นด้วย

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1
ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
29.10.2019

100% เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

0% เห็นด้วย

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
5.9.2019

0% เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
22.8.2019

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (1)
  • แบ่งเขต (0)