They Work For Us

พรรคภูมิใจไทย

Bhumjaithai Party

About

เป็นการรวมตัวของกลุ่มไทยรักไทยเก่าที่แยกตัวออกมา กลุ่มพลังประชาชน และกลุ่มเพื่อนเนวิน มีฐานเสียงหนาแน่นในพื้นที่อีสานใต้ มีจุดยืนที่พร้อมจะร่วมรัฐบาลกับทุกขั้ว

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

05.11.2008 - Now

Key Members

หัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 62 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
24.19%
บัญชีรายชื่อ
24.19%
75.81%
แบ่งเขต
75.81%
ชาย
หญิง
91.94%
ชาย
91.94%
8.06%
หญิง
8.06%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
11.29%
25-38 ปี
11.29%
30.65%
39-54 ปี
30.65%
54.84%
55-73 ปี
54.84%
3.23%
74 ปีขึ้นไป
3.23%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3.23%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
3.23%
32.26%
ปริญญาตรี
32.26%
53.23%
ปริญญาโท
53.23%
11.29%
ปริญญาเอก
11.29%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
70.97%
การเมือง
70.97%
9.68%
เอกชน
9.68%
3.23%
การศึกษา
3.23%
9.68%
อื่นๆ
9.68%
6.45%
ไม่พบข้อมูล
6.45%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
19.35%
0-10 ล้านบาท
19.35%
48.39%
11-100 ล้านบาท
48.39%
17.74%
101-1000 ล้านบาท
17.74%
8.06%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
8.06%
6.45%
ไม่พบข้อมูล
6.45%

การลงมติล่าสุดของพรรค

12% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 7
ไม่เห็นด้วย 46
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 50
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.1.2020

97% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 48
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2019

98% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.12.2019

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 48
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.12.2019

80% เห็นด้วย

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 44
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
27.11.2019

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (15)
  • แบ่งเขต (47)
ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 พรรคภูมิใจไทย
นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคภูมิใจไทย
นาย กฤติเดช สันติวชิระกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดแพร่ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย กิตติชัย เรืองสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระนอง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุทัยธานี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปราจีนบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุทัยธานี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 23 พรรคภูมิใจไทย
นาย ฐิตินันท์ แสงนาค
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 7 พรรคภูมิใจไทย
นาย ไตรเทพ งามกมล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 6 พรรคภูมิใจไทย
นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเลย เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย พรชัย อำนวยทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 10 พรรคภูมิใจไทย
นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย พิษณุ พลธี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 6 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว เพชรดาว โต๊ะมีนา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11 พรรคภูมิใจไทย
นาย ภราดร ปริศนานันทกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอ่างทอง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย ภูมิศิษฏ์ คงมี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
ร้อยตำรวจตรี มณฑล โพธิ์คาย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 20 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย มานพ ศรีผึ้ง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
นายแพทย์ มารุต มัสยวาณิช
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคภูมิใจไทย
นาย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
ดร. รุ่งโรจน์ ทองศรี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย
นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสตูล เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย วิรัช พันธุมะผล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 36 พรรคภูมิใจไทย
นาย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 13 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว ศรีนวล บุญลือ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศุภชัย ใจสมุทร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศุภชัย โพธิ์สุ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรคภูมิใจไทย
พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคภูมิใจไทย
นาย สนอง เทพอักษรณรงค์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุโขทัย เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย สมบูรณ์ ซารัมย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย สรอรรถ กลิ่นประทุม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 พรรคภูมิใจไทย
ดร. สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกระบี่ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
ดร. สฤษดิ์ บุตรเนียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปราจีนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย สวาป เผ่าประทาน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคภูมิใจไทย
นาย สำลี รักสุทธี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 47 พรรคภูมิใจไทย
ดร. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17 พรรคภูมิใจไทย
นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย โสภณ ซารัมย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
นาย อนาวิล รัตนสถาพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย อภิชา เลิศพชรกมล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 9 พรรคภูมิใจไทย
นาย อับดุลบาซิม อาบู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย
นาย อำนาจ วิลาวัลย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปราจีนบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย เอกการ ซื่อทรงธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดแพร่ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย