They Work For Us

พรรคเพื่อไทย

Pheu Thai Party

About

เริ่มต้นจากพรรคไทยรักไทยในอดีต ต่อมาเป็นพรรคพลังประชาชน โดยภายหลังทั้งสองพรรคตั้งต้นถูกตัดสินให้ยุบพรรค จนมาเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน เป็นพรรคที่ถูกรัฐประหารถึง 2 ครั้งซ้อน คือในปี 2549 ยุคไทยรักไทย และในปี 2557 ยุคเพื่อไทย

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

20.09.2007 - Now

Key Members

หัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 134 คน

แบ่งเขต
100%
แบ่งเขต
100%
ชาย
หญิง
84.33%
ชาย
84.33%
15.67%
หญิง
15.67%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
5.22%
25-38 ปี
5.22%
33.58%
39-54 ปี
33.58%
55.97%
55-73 ปี
55.97%
5.22%
74 ปีขึ้นไป
5.22%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
22.39%
ปริญญาตรี
22.39%
67.16%
ปริญญาโท
67.16%
9.70%
ปริญญาเอก
9.70%
0.75%
ไม่พบข้อมูล
0.75%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
88.81%
การเมือง
88.81%
3.73%
เอกชน
3.73%
1.49%
การศึกษา
1.49%
2.99%
อื่นๆ
2.99%
2.99%
ไม่พบข้อมูล
2.99%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
19.40%
0-10 ล้านบาท
19.40%
58.96%
11-100 ล้านบาท
58.96%
19.40%
101-1000 ล้านบาท
19.40%
1.49%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
1.49%
0.75%
ไม่พบข้อมูล
0.75%

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 123
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

11% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 9
ไม่เห็นด้วย 67
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
16.1.2020

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2019

99% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 104
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
19.12.2019

0% เห็นด้วย

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 119
ไม่ลงคะแนน 0
27.11.2019

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (0)
  • แบ่งเขต (134)
นาย กนก ลิ้มตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองคาย เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย การุณ โหสกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 10 พรรคเพื่อไทย
นาย กิตติ สมทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย กิตติกร โล่ห์สุนทร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นางสาว กิตติ์ธัญญา วาจาดี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย เกษม อุประ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย โกศล ปัทมะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย ขจิตร ชัยนิคม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย คมเดช ไชยศิวามงคล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย จตุพร เจริญเชื้อ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรทัศ ไกรเดชา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นางสาว จิราพร สินธุไพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 16 พรรคเพื่อไทย
นาง จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย ฉลาด ขามช่วง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นางสาว ชนก จันทาทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองคาย เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ชลน่าน ศรีแก้ว
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดน่าน เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย ชูศักดิ์ แอกทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบึงกาฬ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ไชยา พรหมา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดน่าน เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ดะนัย มะหิพันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ไตรรงค์ ติธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบึงกาฬ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นางสาว ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ทายาท เกียรติชูศักดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาง เทียบจุฑา ขาวขำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 8 พรรคเพื่อไทย
ดร. ธนกร ไชยกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยโสธร เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 18 พรรคเพื่อไทย
นาย ธีระ ไตรสรณกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย นพ ชีวานันท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย นพคุณ รัฐผไท
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย นพพล เหลืองทองนารา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย นิยม ช่างพินิจ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 4 พรรคเพื่อไทย
ดร. นิยม เวชกามา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย นิรมิต สุจารี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย บัลลังก์ อรรณนพพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 10 พรรคเพื่อไทย
นาย บุญแก้ว สมวงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยโสธร เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย บุญฐิณ ประทุมลี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมุกดาหาร เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาง บุญรื่น ศรีธเรศ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย ประภูศักดิ์ จินตะเวช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย ประสิทธิ์ วุฒินันชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ประเสริฐ บุญเรือง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยโสธร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาง ผ่องศรี แซ่จึง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย
นาย พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นางสาว พรพิมล ธรรมสาร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 14 พรรคเพื่อไทย
นาย พัฒนา สัพโส
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 5 พรรคเพื่อไทย
ดร. พีระเพชร ศิริกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ไพจิต ศรีวรขาน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย
ดร. ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย ภาควัต ศรีสุรพล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาง มนพร เจริญศรี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย มานะ โลหะวณิชย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาง มุกดา พงษ์สมบัติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย รังสรรค์ มณีรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำพูน เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นางสาว ละออง ติยะไพรัช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเลย เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย วัน อยู่บำรุง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 26 พรรคเพื่อไทย
นาย วันชัย เจริญนนทสิทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย วันนิวัติ สมบูรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย วิทยา ทรงคำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพะเยา เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย วีระพล จิตสัมฤทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
ดร. วุฒิชัย กิตติธเนศวร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครนายก เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเลย เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ศราวุธ เพชรพนมพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ศรีเรศ โกฎคำลือ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย ศักดา คงเพชร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 12 พรรคเพื่อไทย
นาย ศุภชัย นพขำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นางสาว สกุณา สาระนันท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย สงวน พงษ์มณี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำพูน เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย สมคิด เชื้อคง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 10 พรรคเพื่อไทย
นาย สมบัติ ศรีสุรินทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาง สมหญิง บัวบุตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย สยาม หัตถสงเคราะห์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นางสาว สรัสนันท์ อรรณนพพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 8 พรรคเพื่อไทย
นาย สิงหภณ ดีนาง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาง สิรินทร รามสูต
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดน่าน เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย สุชาติ ภิญโญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 14 พรรคเพื่อไทย
ดร. สุทิน คลังแสง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาง สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 29 พรรคเพื่อไทย
นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
ดร. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย องอาจ วงษ์ประยูร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย อนันต์ ศรีพันธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 11 พรรคเพื่อไทย
นาย อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาง อนุรักษ์ บุญศล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 12 พรรคเพื่อไทย
ดร. อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาง อาภรณ์ สาราคำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย เอกธนัช อินทร์รอด
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองคาย เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 1 พรรคเพื่อไทย