They Work For Us

พรรคไทยศรีวิไลย์

Thai Civilized Party

About

พรรคภายใต้การนำของนาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ หลังการเลือกตั้งปี 62 ได้เข้าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลระยะหนึ่ง ก่อนประกาศถอนตัวและขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ

Official Link

Facebook

In Office

24.10.2018 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 1 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
100%
25-38 ปี
100%
0%
39-54 ปี
0%
0%
55-73 ปี
0%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาเอก
100%
ปริญญาเอก
100%
เอกชน
100%
เอกชน
100%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
0%
11-100 ล้านบาท
0%
100%
101-1000 ล้านบาท
100%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
29.10.2019

100% เห็นด้วย

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1
ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
29.10.2019

100% เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

0% เห็นด้วย

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.9.2019

0% เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
22.8.2019

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (1)
  • แบ่งเขต (0)