เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรคก้าวไกล

Move Forward Party Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

19.01.2020 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 52 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
65.38%
บัญชีรายชื่อ
65.38%
34.62%
แบ่งเขต
34.62%
ชาย
หญิง
84.62%
ชาย
84.62%
15.38%
หญิง
15.38%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
21.15%
25-38 ปี
21.15%
50%
39-54 ปี
50%
28.85%
55-73 ปี
28.85%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
7.69%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
7.69%
36.54%
ปริญญาตรี
36.54%
42.31%
ปริญญาโท
42.31%
9.62%
ปริญญาเอก
9.62%
3.85%
ไม่พบข้อมูล
3.85%
เอกชน
กฎหมาย
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
72.50%
เอกชน
72.50%
15%
กฎหมาย
15%
10%
อื่นๆ
10%
2.50%
ไม่พบข้อมูล
2.50%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
46.15%
0-10 ล้านบาท
46.15%
42.31%
11-100 ล้านบาท
42.31%
9.62%
101-1000 ล้านบาท
9.62%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
1.92%
ไม่พบข้อมูล
1.92%

การลงมติล่าสุดของพรรค

92% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 47
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 4
4.9.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 47
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
4.9.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 46
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 4
4.9.2021

88% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 46
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
4.9.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 46
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
4.9.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 46
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (34)
  • แบ่งเขต (18)
นาย กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
นาย กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 39 พรรคก้าวไกล
นาย ขวัญเลิศ พานิชมาท
นาย ขวัญเลิศ พานิชมาท
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 5 พรรคก้าวไกล
นาย คารม พลพรกลาง
นาย คารม พลพรกลาง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 26 พรรคก้าวไกล
นาย คำพอง เทพาคำ
นาย คำพอง เทพาคำ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 29 พรรคก้าวไกล
นาย จรัส คุ้มไข่น้ำ
นาย จรัส คุ้มไข่น้ำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 6 พรรคก้าวไกล
นาย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
นาย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 27 พรรคก้าวไกล
นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคก้าวไกล
พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 41 พรรคก้าวไกล
นางสาว ญาณธิชา บัวเผื่อน
นางสาว ญาณธิชา บัวเผื่อน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดจันทบุรี เขต 3 พรรคก้าวไกล
นางสาว ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
นางสาว ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 51 พรรคก้าวไกล
นาย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
นาย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 25 พรรคก้าวไกล
นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 28 พรรคก้าวไกล
นาย ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
นาย ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24 พรรคก้าวไกล
นาย ณัฐวุฒิ บัวประทุม
นาย ณัฐวุฒิ บัวประทุม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 42 พรรคก้าวไกล
นาย ทวีศักดิ์ ทักษิณ
นาย ทวีศักดิ์ ทักษิณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 43 พรรคก้าวไกล
นาย ทศพร ทองศิริ
นาย ทศพร ทองศิริ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 24 พรรคก้าวไกล
นาย ทองแดง เบ็ญจะปัก
นาย ทองแดง เบ็ญจะปัก
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล
นาย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
นาย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 22 พรรคก้าวไกล
นาย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
นาย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 25 พรรคก้าวไกล
นาย ธีรัจชัย พันธุมาศ
นาย ธีรัจชัย พันธุมาศ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 49 พรรคก้าวไกล
นาย นิติพล ผิวเหมาะ
นาย นิติพล ผิวเหมาะ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 33 พรรคก้าวไกล
นางสาว เบญจา แสงจันทร์
นางสาว เบญจา แสงจันทร์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 40 พรรคก้าวไกล
นาย ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
นาย ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 37 พรรคก้าวไกล
นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา
นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล
นาย ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
นาย ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 44 พรรคก้าวไกล
นาย ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
นาย ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 23 พรรคก้าวไกล
นาย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
นาย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคก้าวไกล
นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคก้าวไกล
นาย พีรเดช คำสมุทร
นาย พีรเดช คำสมุทร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 6 พรรคก้าวไกล
นาย มานพ คีรีภูวดล
นาย มานพ คีรีภูวดล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 53 พรรคก้าวไกล
นาย รังสิมันต์ โรม
นาย รังสิมันต์ โรม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 พรรคก้าวไกล
นาย วรภพ วิริยะโรจน์
นาย วรภพ วิริยะโรจน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 38 พรรคก้าวไกล
นางสาว วรรณวรี ตะล่อมสิน
นางสาว วรรณวรี ตะล่อมสิน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 3 พรรคก้าวไกล
นางสาว วรรณวิภา ไม้สน
นางสาว วรรณวิภา ไม้สน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคก้าวไกล
นาย วาโย อัศวรุ่งเรือง
นาย วาโย อัศวรุ่งเรือง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 28 พรรคก้าวไกล
นาย วินท์ สุธีรชัย
นาย วินท์ สุธีรชัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 19 พรรคก้าวไกล
ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 34 พรรคก้าวไกล
นาย วุฒินันท์ บุญชู
นาย วุฒินันท์ บุญชู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 4 พรรคก้าวไกล
นาย ศักดินัย นุ่มหนู
นาย ศักดินัย นุ่มหนู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตราด เขต 1 พรรคก้าวไกล
นางสาว ศิริกัญญา ตันสกุล
นางสาว ศิริกัญญา ตันสกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคก้าวไกล
นาย สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
นาย สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 50 พรรคก้าวไกล
นาย สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
นาย สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 21 พรรคก้าวไกล
นาย สมชาย ฝั่งชลจิตร
นาย สมชาย ฝั่งชลจิตร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 27 พรรคก้าวไกล
นางสาว สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
นางสาว สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครปฐม เขต 3 พรรคก้าวไกล
นาย สุเทพ อู่อ้น
นาย สุเทพ อู่อ้น
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 พรรคก้าวไกล
พลตำรวจตรี ดร. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
พลตำรวจตรี ดร. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 31 พรรคก้าวไกล
ดร. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
ดร. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรคก้าวไกล
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรวาท ทองบุ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรวาท ทองบุ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 45 พรรคก้าวไกล
นาย องค์การ ชัยบุตร
นาย องค์การ ชัยบุตร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 46 พรรคก้าวไกล
นาย อภิชาติ ศิริสุนทร
นาย อภิชาติ ศิริสุนทร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคก้าวไกล
นาง อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
นาง อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 30 พรรคก้าวไกล
นายแพทย์ เอกภพ เพียรพิเศษ
นายแพทย์ เอกภพ เพียรพิเศษ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 1 พรรคก้าวไกล