เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรคประชาธิปัตย์

Democrat Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

06.04.1946 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 49 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
38.78%
บัญชีรายชื่อ
38.78%
61.22%
แบ่งเขต
61.22%
ชาย
หญิง
79.59%
ชาย
79.59%
20.41%
หญิง
20.41%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
8.16%
25-38 ปี
8.16%
24.49%
39-54 ปี
24.49%
55.10%
55-73 ปี
55.10%
12.24%
74 ปีขึ้นไป
12.24%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
14.29%
ปริญญาตรี
14.29%
69.39%
ปริญญาโท
69.39%
16.33%
ปริญญาเอก
16.33%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
ไม่พบข้อมูล
83.67%
การเมือง
83.67%
10.20%
เอกชน
10.20%
2.04%
การศึกษา
2.04%
4.08%
ไม่พบข้อมูล
4.08%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
4.08%
0-10 ล้านบาท
4.08%
59.18%
11-100 ล้านบาท
59.18%
32.65%
101-1000 ล้านบาท
32.65%
2.04%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
2.04%
2.04%
ไม่พบข้อมูล
2.04%

การลงมติล่าสุดของพรรค

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 44
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 43
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 43
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 42
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 1
4.9.2021

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 43
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 43
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (19)
  • แบ่งเขต (30)
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคประชาธิปัตย์
นาง กันตวรรณ ตันเถียร
นาง กันตวรรณ ตันเถียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพังงา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เกียรติ สิทธีอมร
นาย เกียรติ สิทธีอมร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว จิตภัสร์ กฤดากร
นางสาว จิตภัสร์ กฤดากร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20 พรรคประชาธิปัตย์
นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชวน หลีกภัย
นาย ชวน หลีกภัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชัยชนะ เดชเดโช
นาย ชัยชนะ เดชเดโช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตาก เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เดชอิศม์ ขาวทอง
นาย เดชอิศม์ ขาวทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
นาย เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ธารา ปิตุเตชะ
นาย ธารา ปิตุเตชะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
นาย ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์
นาย นริศ ขำนุรักษ์
นาย นริศ ขำนุรักษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพัทลุง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว แนน บุณย์ธิดา สมชัย
นางสาว แนน บุณย์ธิดา สมชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์
นายแพทย์ บัญญัติ เจตนจันทร์
นายแพทย์ บัญญัติ เจตนจันทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน
นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ประกอบ รัตนพันธ์
นาย ประกอบ รัตนพันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช
นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์
นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
นางสาว พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 22 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์
นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย มนตรี ปาน้อยนนท์
นาย มนตรี ปาน้อยนนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว รังสิมา รอดรัศมี
นางสาว รังสิมา รอดรัศมี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสงคราม เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ
นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย วิวรรธน์ นิลวัชรมณี
นาย วิวรรธน์ นิลวัชรมณี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล
ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 19 พรรคประชาธิปัตย์
นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร
นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาง ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นาง ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคประชาธิปัตย์
นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สมชาติ ประดิษฐพร
นาย สมชาติ ประดิษฐพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สราวุธ อ่อนละมัย
นาย สราวุธ อ่อนละมัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชุมพร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สาคร เกี่ยวข้อง
นาย สาคร เกี่ยวข้อง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกระบี่ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตรัง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. สาธิต ปิตุเตชะ
ดร. สาธิต ปิตุเตชะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
พันโท ดร. สินธพ แก้วพิจิตร
พันโท ดร. สินธพ แก้วพิจิตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครปฐม เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สินิตย์ เลิศไกร
นาย สินิตย์ เลิศไกร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
นางสาว สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สุทัศน์ เงินหมื่น
นาย สุทัศน์ เงินหมื่น
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 พรรคประชาธิปัตย์
พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์
นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์
นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. อภิชัย เตชะอุบล
ดร. อภิชัย เตชะอุบล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อันวาร์ สาและ
นาย อันวาร์ สาและ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อัศวิน วิภูศิริ
นาย อัศวิน วิภูศิริ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12 พรรคประชาธิปัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 23 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อิสสระ สมชัย
นาย อิสสระ สมชัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11 พรรคประชาธิปัตย์