เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรคภูมิใจไทย

Bhumjaithai Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

05.11.2008 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 61 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
22.95%
บัญชีรายชื่อ
22.95%
77.05%
แบ่งเขต
77.05%
ชาย
หญิง
93.44%
ชาย
93.44%
6.56%
หญิง
6.56%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
9.84%
25-38 ปี
9.84%
27.87%
39-54 ปี
27.87%
59.02%
55-73 ปี
59.02%
3.28%
74 ปีขึ้นไป
3.28%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3.28%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
3.28%
32.79%
ปริญญาตรี
32.79%
54.10%
ปริญญาโท
54.10%
9.84%
ปริญญาเอก
9.84%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
70.49%
การเมือง
70.49%
9.84%
เอกชน
9.84%
3.28%
การศึกษา
3.28%
9.84%
อื่นๆ
9.84%
6.56%
ไม่พบข้อมูล
6.56%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
19.67%
0-10 ล้านบาท
19.67%
49.18%
11-100 ล้านบาท
49.18%
18.03%
101-1000 ล้านบาท
18.03%
6.56%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
6.56%
6.56%
ไม่พบข้อมูล
6.56%

การลงมติล่าสุดของพรรค

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 60
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 57
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 57
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 56
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 57
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 57
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (14)
  • แบ่งเขต (47)
นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล
นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคภูมิใจไทย
นาย กฤติเดช สันติวชิระกุล
นาย กฤติเดช สันติวชิระกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดแพร่ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย กิตติชัย เรืองสวัสดิ์
นาย กิตติชัย เรืองสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์
นาย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระนอง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี
นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุทัยธานี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์
นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ
นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปราจีนบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์
นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุทัยธานี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
นาย โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 23 พรรคภูมิใจไทย
นาย ฐิตินันท์ แสงนาค
นาย ฐิตินันท์ แสงนาค
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 7 พรรคภูมิใจไทย
นาย ไตรเทพ งามกมล
นาย ไตรเทพ งามกมล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 6 พรรคภูมิใจไทย
นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ
นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเลย เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย พรชัย อำนวยทรัพย์
นาย พรชัย อำนวยทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 10 พรรคภูมิใจไทย
นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ
นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย พิษณุ พลธี
นาย พิษณุ พลธี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 6 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว เพชรดาว โต๊ะมีนา
นางสาว เพชรดาว โต๊ะมีนา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11 พรรคภูมิใจไทย
นาย ภราดร ปริศนานันทกุล
นาย ภราดร ปริศนานันทกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอ่างทอง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย ภูมิศิษฏ์ คงมี
นาย ภูมิศิษฏ์ คงมี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
ร้อยตำรวจตรี มณฑล โพธิ์คาย
ร้อยตำรวจตรี มณฑล โพธิ์คาย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 20 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย มานพ ศรีผึ้ง
นาย มานพ ศรีผึ้ง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
นายแพทย์ มารุต มัสยวาณิช
นายแพทย์ มารุต มัสยวาณิช
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคภูมิใจไทย
นาย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
นาย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ
นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
ดร. รุ่งโรจน์ ทองศรี
ดร. รุ่งโรจน์ ทองศรี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย
นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสตูล เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย วิรัช พันธุมะผล
นาย วิรัช พันธุมะผล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 36 พรรคภูมิใจไทย
นาย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
นาย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 13 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว ศรีนวล บุญลือ
นางสาว ศรีนวล บุญลือ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
นาย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศุภชัย ใจสมุทร
นาย ศุภชัย ใจสมุทร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศุภชัย โพธิ์สุ
นาย ศุภชัย โพธิ์สุ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี
นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรคภูมิใจไทย
พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคภูมิใจไทย
นาย สนอง เทพอักษรณรงค์
นาย สนอง เทพอักษรณรงค์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
นาย สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุโขทัย เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย สมบูรณ์ ซารัมย์
นาย สมบูรณ์ ซารัมย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย สรอรรถ กลิ่นประทุม
นาย สรอรรถ กลิ่นประทุม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 พรรคภูมิใจไทย
ดร. สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
ดร. สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกระบี่ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
ดร. สฤษดิ์ บุตรเนียร
ดร. สฤษดิ์ บุตรเนียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปราจีนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย สวาป เผ่าประทาน
นาย สวาป เผ่าประทาน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคภูมิใจไทย
นาย สำลี รักสุทธี
นาย สำลี รักสุทธี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 47 พรรคภูมิใจไทย
ดร. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
ดร. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
นาย สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17 พรรคภูมิใจไทย
นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย โสภณ ซารัมย์
นาย โสภณ ซารัมย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
นาย อนาวิล รัตนสถาพร
นาย อนาวิล รัตนสถาพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย อภิชา เลิศพชรกมล
นาย อภิชา เลิศพชรกมล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 9 พรรคภูมิใจไทย
นาย อับดุลบาซิม อาบู
นาย อับดุลบาซิม อาบู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย
นาย อำนาจ วิลาวัลย์
นาย อำนาจ วิลาวัลย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปราจีนบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย เอกการ ซื่อทรงธรรม
นาย เอกการ ซื่อทรงธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดแพร่ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย