เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรคเศรษฐกิจใหม่

New Economics Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

08.11.2018 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 6 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
ชาย
หญิง
83.33%
ชาย
83.33%
16.67%
หญิง
16.67%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
16.67%
39-54 ปี
16.67%
83.33%
55-73 ปี
83.33%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
33.33%
ปริญญาตรี
33.33%
50%
ปริญญาโท
50%
16.67%
ปริญญาเอก
16.67%
การเมือง
เอกชน
ไม่พบข้อมูล
33.33%
การเมือง
33.33%
33.33%
เอกชน
33.33%
33.33%
ไม่พบข้อมูล
33.33%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
83.33%
11-100 ล้านบาท
83.33%
16.67%
101-1000 ล้านบาท
16.67%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

17% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

33% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

33% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

33% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

33% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

33% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (6)
  • แบ่งเขต (0)
นาย นิยม วิวรรธนดิฐกุล
นาย นิยม วิวรรธนดิฐกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคเศรษฐกิจใหม่
นาย ภาสกร เงินเจริญกุล
นาย ภาสกร เงินเจริญกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคเศรษฐกิจใหม่
ดร. มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
ดร. มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 พรรคเศรษฐกิจใหม่
นาง มารศรี ขจรเรืองโรจน์
นาง มารศรี ขจรเรืองโรจน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรคเศรษฐกิจใหม่
นาย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
นาย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคเศรษฐกิจใหม่
นาย สุภดิช อากาศฤกษ์
นาย สุภดิช อากาศฤกษ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคเศรษฐกิจใหม่