They Work For Us

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ลาออกจาก ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคลำดับที่ 1 รวมพลังประชาชาติไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 62

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


เพศ ชาย อายุ 76 ปี การศึกษา ปริญญาโท John F. Kennedy School of Government, Harvard University, US (Master in Public Administration) อาชีพเดิม ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

Facebook