They Work For Us

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม


เพศ ชาย อายุ 63 ปี การศึกษา สถาบันทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (วิทยาศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม ปลัดกระทรวงกลาโหมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

ไม่มีข้อมูล