They Work For Us

นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


เพศ ชาย อายุ 70 ปี การศึกษา ปริญญาโท The Fletcher School, Tufts University (M.A. in International Relations) อาชีพเดิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

ไม่มีข้อมูล