เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12

12nd Senate

About

เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิก (ส.ว.) 250 คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง โดย 244 คนมาจากการสรรหา และอีก 6 คนเป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง วุฒิสภาชุดดังกล่าวมีอำนาจเพิ่มเติมตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญให้ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรีตลอดจนพิจารณากฎหมายที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

28.05.2019 - Now

Key Members

Members

สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน

ชาย
หญิง
89.60%
ชาย
89.60%
10.40%
หญิง
10.40%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0.40%
25-38 ปี
0.40%
1.20%
39-54 ปี
1.20%
82.40%
55-73 ปี
82.40%
16%
74 ปีขึ้นไป
16%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
2.07%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.07%
11.57%
สถาบันทหาร
11.57%
11.57%
ปริญญาตรี
11.57%
61.57%
ปริญญาโท
61.57%
11.98%
ปริญญาเอก
11.98%
1.24%
ไม่พบข้อมูล
1.24%
การเมือง
ทหาร
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
27.60%
การเมือง
27.60%
25.60%
ทหาร
25.60%
18.40%
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18.40%
28.40%
อื่นๆ
28.40%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
4%
0-10 ล้านบาท
4%
32.40%
11-100 ล้านบาท
32.40%
11.60%
101-1000 ล้านบาท
11.60%
1.60%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
1.60%
50.40%
ไม่พบข้อมูล
50.40%

การลงมติล่าสุดของวุฒิสภา

0% เห็นด้วย

ร่างพรรคพลังประชารัฐ เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบคล้ายแบบรัฐธรรมนูญ 2540 ลดกลไกปราบทุจริต
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 128
งดออกเสียง 98
ไม่ลงคะแนน 24
24.6.2021

14% เห็นด้วย

ร่างพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 2 แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบแบบรัฐธรรมนูญ 2540
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 71
งดออกเสียง 119
ไม่ลงคะแนน 24
24.6.2021

6% เห็นด้วย

ร่างพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 3 แก้เรื่องที่มานายกรัฐมนตรีและยกเลิกอำนาจส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 15
ไม่เห็นด้วย 93
งดออกเสียง 118
ไม่ลงคะแนน 24
24.6.2021

0% เห็นด้วย

ร่างพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 4 ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและยกเลิกอำนาจ ส.ว.บางประการ
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 142
งดออกเสียง 83
ไม่ลงคะแนน 24
24.6.2021

14% เห็นด้วย

ร่างพรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 1 แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 78
งดออกเสียง 113
ไม่ลงคะแนน 24
24.6.2021

สมาชิกทั้งหมด

  • โดยตำแหน่ง (6)
  • สรรหา (49)
  • เลือกโดย คสช. (192)
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กรรณภว์ ธนภรรคภวิน
นาย กรรณภว์ ธนภรรคภวิน
สมาชิกวุฒิสภา
พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กล้านรงค์ จันทิก
นาย กล้านรงค์ จันทิก
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กษิดิศ อาชวคุณ
นาย กษิดิศ อาชวคุณ
สมาชิกวุฒิสภา
นาง กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
นาง กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
สมาชิกวุฒิสภา
นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
นาย กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กิตติ วะสีนนท์
นาย กิตติ วะสีนนท์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
นาย กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
นาย กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เกียว แก้วสุทอ
นาย เกียว แก้วสุทอ
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
นาย ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย คำนูณ สิทธิสมาน
นาย คำนูณ สิทธิสมาน
สมาชิกวุฒิสภา
นาย จเด็จ อินสว่าง
นาย จเด็จ อินสว่าง
สมาชิกวุฒิสภา
นาย จรินทร์ จักกะพาก
นาย จรินทร์ จักกะพาก
สมาชิกวุฒิสภา
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย จัตุรงค์ เสริมสุข
นาย จัตุรงค์ เสริมสุข
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง
พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง
สมาชิกวุฒิสภา
นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ
นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย จิรชัย มูลทองโร่ย
นาย จิรชัย มูลทองโร่ย
สมาชิกวุฒิสภา
นาง จิรดา สงฆ์ประชา
นาง จิรดา สงฆ์ประชา
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
สมาชิกวุฒิสภา
นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์
นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เจน นำชัยศิริ
นาย เจน นำชัยศิริ
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เฉลา พวงมาลัย
นาย เฉลา พวงมาลัย
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศตรี นายแพทย์ เฉลิมชัย เครืองาม
พลอากาศตรี นายแพทย์ เฉลิมชัย เครืองาม
สมาชิกวุฒิสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เฉลิมชัย เฟื่องคอน
นาย เฉลิมชัย เฟื่องคอน
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เฉลียว เกาะแก้ว
นาย เฉลียว เกาะแก้ว
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ชลิต แก้วจินดา
นาย ชลิต แก้วจินดา
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน
ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
สมาชิกวุฒิสภา
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
นาย เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
นาย ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ณรงค์ รัตนานุกูล
นาย ณรงค์ รัตนานุกูล
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
นาย ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ณรงค์ อ่อนสอาด
นาย ณรงค์ อ่อนสอาด
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดนัย มีชูเวท
พลเอก ดนัย มีชูเวท
สมาชิกวุฒิสภา
นาง ดวงพร รอดพยาธื์
นาง ดวงพร รอดพยาธื์
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
ดร. ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
ดร. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
นาย ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ตวง อันทะไชย
ดร. ตวง อันทะไชย
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ถนัด มานะพันธ์ุนิยม
นาย ถนัด มานะพันธ์ุนิยม
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ถวิล เปลี่ยนศรี
นาย ถวิล เปลี่ยนศรี
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ถาวร เทพวิมลเพชรกุล
นาย ถาวร เทพวิมลเพชรกุล
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ทรงเดช เสมอคำ
นาย ทรงเดช เสมอคำ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
สมาชิกวุฒิสภา
นายแพทย์ ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
นายแพทย์ ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
สมาชิกวุฒิสภา
นาง ทัศนา ยุวานนท์
นาง ทัศนา ยุวานนท์
สมาชิกวุฒิสภา
ร้อยเอก ดร. ทินพันธุ์ นาคะตะ
ร้อยเอก ดร. ทินพันธุ์ นาคะตะ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ธงชัย สาระสุข
พลเอก ธงชัย สาระสุข
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ธานี สุโชดายน
นาย ธานี สุโชดายน
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ธานี อ่อนละเอียด
นาย ธานี อ่อนละเอียด
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก นพดล โชคระดา
พลเรือเอก นพดล โชคระดา
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก นพดล อินทปัญญา
พลเอก นพดล อินทปัญญา
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย นิพนธ์ นาคสมภพ
นาย นิพนธ์ นาคสมภพ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์
ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย นิอาแซ ซีอุเซ็ง
นาย นิอาแซ ซีอุเซ็ง
สมาชิกวุฒิสภา
นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย บรรชา พงศ์อายุกูล
นาย บรรชา พงศ์อายุกูล
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก บุญธรรม โอริส
พลเอก บุญธรรม โอริส
สมาชิกวุฒิสภา
นาย บุญมี สุระโคตร
นาย บุญมี สุระโคตร
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. บุญส่ง ไข่เกษ
ดร. บุญส่ง ไข่เกษ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดร. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
พลเอก ดร. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาง เบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
นาง เบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
สมาชิกวุฒิสภา
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง
พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
นาย ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
สมาชิกวุฒิสภา
นาง ประภาศรี สุฉันทบุตร
นาง ประภาศรี สุฉันทบุตร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ประมนต์ สุธีวงศ์
นาย ประมนต์ สุธีวงศ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ประมาณ สว่างญาติ
นาย ประมาณ สว่างญาติ
สมาชิกวุฒิสภา
ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาง ประยูร เหล่าสายเชื้อ
นาง ประยูร เหล่าสายเชื้อ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดร. ประสาท สุขเกษตร
พลเอก ดร. ประสาท สุขเกษตร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
นาย ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
สมาชิกวุฒิสภา
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
นาย ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ปัญญา งานเลิศ
นาย ปัญญา งานเลิศ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นาย ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
สมาชิกวุฒิสภา
ดร. ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
ดร. ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
นาย ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก โปฎก บุนนาค
พลเอก โปฎก บุนนาค
สมาชิกวุฒิสภา
นาง ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
นาง ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
สมาชิกวุฒิสภา
แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย พรเพชร วิชิตชลชัย
นาย พรเพชร วิชิตชลชัย
สมาชิกวุฒิสภา
นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป
นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
สมาชิกวุฒิสภา
นาง พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
นาง พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย พิทักษ์ ไชยเจริญ
นาย พิทักษ์ ไชยเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย พิศาล มาณวพัฒน์
นาย พิศาล มาณวพัฒน์
สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย พีระศักดิ์ พอจิต
นาย พีระศักดิ์ พอจิต
สมาชิกวุฒิสภา
นาง เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
นาง เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
นาย ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ไพโรจน์ พ่วงทอง
นาย ไพโรจน์ พ่วงทอง
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
สมาชิกวุฒิสภา
นางสาว ภัทรา วรามิตร
นางสาว ภัทรา วรามิตร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ภาณุ อุทัยรัตน์
นาย ภาณุ อุทัยรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
นาย มณเฑียร บุญตัน
นาย มณเฑียร บุญตัน
สมาชิกวุฒิสภา
พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย มหรรณพ เดชวิทักษ์
นาย มหรรณพ เดชวิทักษ์
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
สมาชิกวุฒิสภา
พันตำรวจตรี ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ
พันตำรวจตรี ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ
พลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ
สมาชิกวุฒิสภา
พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ยุทธนา ทัพเจริญ
นาย ยุทธนา ทัพเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
นาย รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
นาย รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
สมาชิกวุฒิสภา
นางสาว เรณู ตังคจิวางกูร
นางสาว เรณู ตังคจิวางกูร
สมาชิกวุฒิสภา
นาย ลักษณ์ วจนานวัช
นาย ลักษณ์ วจนานวัช
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
สมาชิกวุฒิสภา
ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี