They Work For Us

ประชุมส.ส.19.12.2019

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจ สอบและศึกษา ติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชน

สถานะ ผ่านผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 497 คน
นาย กนก ลิ้มตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 411
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 84

เนื้อหา

จากกรณีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ส.ส. หลายพรรคเห็นว่าเกิดจากข้อผิดพลาดเรื่องการกำหนดนโยบายรัฐบาลทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่มีการละเมิดสิทธิการเคลื่อนไหวการต่อสู้ เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญทั่วประเทศนั้นก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่กลับหาตัวผู้ทำผิดหรือผู้อยู่เบื้องหลังมาลงโทษไม่ได้ สภาผู้แทนราษฎร จึงเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจ สอบและศึกษา ติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชน เพื่อตรวจสอบและติดตาม

อ้างอิง

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4175

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (411)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (1)