They Work For Us

ประชุมส.ส.27.11.2019

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอถอนญัตติ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาผลกระทบการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานะ ผ่านผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 498 คน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคประชาธิปัตย์
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 240
ไม่เห็นด้วย 78
งดออกเสียง 150
ไม่ลงคะแนน 30

เนื้อหา

อ้างอิง

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4170

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (240)

ไม่เห็นด้วย (78)

งดออกเสียง (150)

ไม่ลงคะแนน (1)