They Work For Us

ประชุมส.ส.16.1.2020

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

สถานะ ไม่ผ่านผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 497 คน
ดร. จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 343
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 142

เนื้อหา

ด้วยปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่กลับมีฐานะยากจนและถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด อีกทั้งการบริหารจัดการข้าวในอดีตเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการข้าวได้อย่างมีระบบและครบวงจร จนเกิดช่องว่างระหว่างภาคการผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ จึงมีญัตติขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว แต่เนื่องจากสมาชิกมีความเห็นต่าง ให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ประธานได้ขอมติที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็นด้วย 343 เสียง ให้ส่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

อ้างอิง

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4182

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (10)

ไม่เห็นด้วย (343)

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่ลงคะแนน (2)