They Work For Us

ประชุมส.ส.05.9.2019

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส)

สถานะ ผ่านผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 497 คน
นาย กนก ลิ้มตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 412
ไม่เห็นด้วย 25
งดออกเสียง 20
ไม่ลงคะแนน 40

เนื้อหา

วันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่เห็นควรให้ขยายสัมปทานทางด่วน เพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) (BEM) และไม่ขยายสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส ที่จะสิ้นสุดในปี 2572 ด้วยคะแนน 412 ต่อ 25 งดออกเสียง 20 คะแนน ซึ่งเมื่อผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้นำไปปฏิบัติต่อไป

อ้างอิง

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4156#!

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (412)

ไม่เห็นด้วย (25)

งดออกเสียง (20)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้