They Work For Us

ประชุมส.ส.29.10.2019

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ

พิจารณาพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวาย ความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

สถานะ ผ่านผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 486 คน
นาย กนก ลิ้มตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 374
ไม่เห็นด้วย 70
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 40

เนื้อหา

30 กันยายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาล 'คสช.2' ลงนามออกกฎหมายเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ เมื่อคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจออกกฎหมายเป็นพระราชกำหนดจะต้องนำให้รัฐสภาพิจารณารับรองทันทีที่เปิดประชุมสภา ปัญหาสำคัญของการออกพระราชกำหนดครั้งนี้ คือ เงื่อนไขในการออกพระราชกำหนด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 กำหนดว่า ต้องเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ถ้าไม่มีเหตุเร่งด่วนคณะรัฐมนตรีควรเสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติตามกระบวนการปกติ แต่คณะรัฐมนตรีโดยพล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถอธิบายถึงความจำเป็นเร่งด่วนได้ 17 ตุลาคม 2562 เมื่อครม.นำพ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ปิยบุตร แสงกนกกุล อภิปรายถึงความไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของ มาตรา 172 ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ 70 คนลงมติไม่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.ก.ฉบับนี้ และแพ้ไปด้วยคะแนนรวม 374 ต่อ 70 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

อ้างอิง

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4162

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (374)

ไม่เห็นด้วย (70)

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้