They Work For Us

ประชุมส.ส.29.10.2019

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

สถานะ ผ่านผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 497 คน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคประชาธิปัตย์
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 251
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 234
ไม่ลงคะแนน 12

เนื้อหา

ทางปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อรัฐบาลต้องการงบประมาณจะเสนอเป็น ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทุกปี เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ การพิจารณางบประมาณปี 2563 เป็นที่จับตาเพราะรัฐบาลมีเสียงสนับสนุนแบบ "ปริ่มน้ำ" และมี ส.ส. ที่ถูกตัดสิทธิอยู่ระหว่างการเลือกตั้งใหม่อีกจำนวนหนึ่งทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอน หากมี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลไม่ลงมติสนับสนุนอาจทำให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณที่รัฐบาลเสนอนั้นไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคกับการพัฒนางานของระบบราชการ และหากเป็นเช่นนั้นตามธรรมเนียมทางการเมืองรัฐบาลต้องรับผิดชอบโดยการลาออกหรือยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ 17 ตุลาคม 2562 สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงสามวันเต็ม และในคืนวันที่ 19 ตุลาคม 2562 สภาผู้แทนราษฎรก็ลงมติ เห็นชอบ 251 เสียง งดออกเสียง 234 เสียง ให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านวาระแรก เข้าสู่การตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารายละเอียดในวาระที่สองต่อไป ซึ่งกำหนดระยะเวลาพิจารณา 30 วัน ก่อนจะนำกลับเข้ามาอภิปรายในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง

อ้างอิง

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4162

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (251)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (234)

ไม่ลงคะแนน (1)