They Work For Us

ประชุมส.ส.22.11.2019

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

สถานะ ผ่านผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 497 คน
นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 4 พรรคประชาชาติ
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 392
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 104

เนื้อหา

เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่การเกษตรจำนวนเกือบ 70,000,000 ไร่ แต่มีพื้นที่ชลประทานน้อยที่สุดเพียง 8.06 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.53 ของพื้นที่การเกษตร ทำให้พื้นที่อีก 60 ล้านไร่ ต้องอาศัยน้ำฝนเพื่อทำการเกษตร ทำให้ขาดความมั่นคงในเรื่องน้ำ ในช่วงฤดูฝนพื้นที่ดังกล่าวต้องประสบปัญหาน้ำท่วม และในฤดูแล้งต้องประสานงานการผลิตและน้ำเป็นประจำเกือบทุกปี ทำให้ผลผลิตข้าวนาปีและผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ มีปริมาณการผลิตที่ค่อนข้างต่ำกว่าทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ จึงได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น ที่ประชุมจึงพิจารณาตั้งกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาว่าหากพื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างโครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล ป่าสัก จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่

อ้างอิง

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4169

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (392)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (1)