They Work For Us

ประชุมส.ส.04.12.2019

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44

พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44

สถานะ ไม่ผ่านผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 498 คน
นางสาว กวินนาถ ตาคีย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 7 พรรคพลังท้องถิ่นไท
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 244
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 243

เนื้อหา

จากญัตติด่วนให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจาก ม.44 ที่คงอยู่หลังช่วงรัฐประหาร ในวันที่ 27 พ.ย. 2562 ที่ประชุมได้ลงมติให้ตั้ง กมธ. วิสามัญเพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าว ผลการลงมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 236 เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 231 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง แต่นายวิรัช รัตนเศรษฐ (พรรคพลังประชารัฐ) เสนอญัตติขอให้นับคะแนนใหม่ โดยมีผู้รับรองถูกต้อง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งต่อที่ประชุมว่าสมาชิกสามารถใช้สิทธิให้นับคะแนนใหม่ได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 85 โดยเปลี่ยนวิธีการนับคะแนนใหม่เป็นวิธีเรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจำตัวสมาชิก ตาม ข้อบังคับฯ ข้อ 83 (2) ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่เห็นด้วย และมีการเดินออกจากห้องประชุม (walk out) ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ญัตติดังกล่าวได้รับการพิจารณาอีกครั้งในวันรุ่นขึ้น แต่ก็ไม่ครบองค์ประชุม เพราะฝ่ายค้านขอคงจุดยืนไม่ร่วมนับใหม่ ทำให้ไม่สามารถลงมติได้ ญัตติดังกล่าว ได้รับการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผลการนับคะแนนปรากฎว่า ที่ประชุมลงมติเห็นด้วย 5 คน ไม่เห็นด้วย 244 คน และงดออกเสียงอีก 6 คน ทำให้ที่ประชุมมีมติ ไม่ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากประกาศ และคำสั่งของ คสช. และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44

อ้างอิง

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4172

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (5)

ไม่เห็นด้วย (244)

งดออกเสียง (6)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้