They Work For Us

นาย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

เดิมเป็น ส.ส. สังกัดพรรคอนาคตใหม่ เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 ก็ได้ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ก้าวไกล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กรุงเทพมหานครเขต 25 จากคะแนนโหวต 38,340 คะแนน

ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนฯ , รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนฯ , ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนฯ


เพศ ชาย อายุ 30 ปี การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) อาชีพเดิม นักธุรกิจ


ทรัพย์สิน 11,523,102.6 บาท หนี้สิน 6,713,757.04 บาท ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

  • ทั้งหมด
  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย
  • งดออกเสียง
  • ไม่ลงคะแนน
เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต

20.02.2020

ไม่เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

16.01.2020

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

21.12.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน

19.12.2019

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44

04.12.2019

ไม่เห็นด้วย

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

27.11.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

22.11.2019

ไม่เห็นด้วย

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ

29.10.2019

งดออกเสียง

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1

29.10.2019

เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี

13.09.2019

เห็นด้วย

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส

05.09.2019

เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ

22.08.2019

ไม่เห็นด้วย

ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

05.06.2019