They Work For Us

นางสาว พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ดำรงตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 62 แทนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาคที่สิ้นสภาพ ส.ส. เนื่องจากลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 62

ข้อมูลพื้นฐาน


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24

กรรมาธิการ กมธ. กีฬา สภาผู้แทนฯ , ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนฯ , โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนฯ


เพศ หญิง อายุ 48 ปี การศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง)) อาชีพเดิม


ทรัพย์สิน 285,691,399.97 บาท หนี้สิน 18,421.77 บาท ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

  • ทั้งหมด
  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย
  • งดออกเสียง
  • ไม่ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต

20.02.2020

ไม่เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

16.01.2020

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

21.12.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน

19.12.2019

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44

04.12.2019

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

27.11.2019

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

22.11.2019

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ

29.10.2019

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1

29.10.2019

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี

13.09.2019

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส

05.09.2019

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ

22.08.2019

ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

05.06.2019