They Work For Us

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 22 ขยับขึ้นแทน ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช ที่ลาออกจากการเป็น ส.ส.

ข้อมูลพื้นฐาน


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 22

รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนฯ , รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนฯ , ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนฯ


เพศ ชาย อายุ 69 ปี การศึกษา ปริญญาเอก Erasmus University Rotterdam, Netherlands (Ph.D. in Economics) อาชีพเดิม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง


ทรัพย์สิน 309,058,676.37 บาท หนี้สิน 184,072.02 บาท ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

  • ทั้งหมด
  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย
  • งดออกเสียง
  • ไม่ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต

20.02.2020

ไม่เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

16.01.2020

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

21.12.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน

19.12.2019

ไม่เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44

04.12.2019

เห็นด้วย

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

27.11.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

22.11.2019

เห็นด้วย

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ

29.10.2019

เห็นด้วย

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1

29.10.2019

เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี

13.09.2019

ไม่เห็นด้วย

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส

05.09.2019

ไม่เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ

22.08.2019

ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

05.06.2019