They Work For Us

นาย สิระ เจนจาคะ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กรุงเทพมหานครเขต 9 จากคะแนนโหวต 34,907 คะแนน

กรรมาธิการ กมธ. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนฯ , ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนฯ , กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และเเนวทางการเเก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภาผู้แทนฯ


เพศ ชาย อายุ 56 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก (ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)) อาชีพเดิม นักธุรกิจ


ทรัพย์สิน 547,694,338.94 บาท หนี้สิน 4,971,601.89 บาท ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook
ผมไม่ได้ขู่นะ ที่อื่นเขาดูแล ว่ามาทำงาน ส.ส.มาทำงานให้เกียรติ ส.ส. ผมไม่ได้ใหญ่จากไหน แต่ควรจะทำไหมว่าวันนี้เรามาทำเพื่อบ้านเมือง ผมไม่ได้มาเที่ยว
⎯⎯
นาย สิระ เจนจาคะ
อ้างอิง

สรุปการลงมติในสภา

  • ทั้งหมด
  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย
  • งดออกเสียง
  • ไม่ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต

20.02.2020

ไม่เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

16.01.2020

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

21.12.2019

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน

19.12.2019

ไม่เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44

04.12.2019

เห็นด้วย

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

27.11.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

22.11.2019

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ

29.10.2019

เห็นด้วย

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1

29.10.2019

ไม่เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี

13.09.2019

เห็นด้วย

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส

05.09.2019

ไม่เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ

22.08.2019

เห็นด้วย

ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

05.06.2019