เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

บันทึกการประชุมและการลงมติ

นับตั้งแต่เปิดประชุมสภาหลังการเลือกตั้ง มีการประชุมสภามาแล้วหลายต่อหลายครั้ง แต่ละครั้งก็มีหลายวาระ และใช้ระยะเวลาในการประชุมยาวนาน จนบางทีเราก็ตามไม่ทันว่ามีการลงมติครั้งสำคัญเกิดขึ้นในการประชุมครั้งไหนในสภาบ้าง? ใครยกมือสนับสนุนหรือคัดค้านมติไหน? เราจึงรวบรวบการลงมติครั้งสำคัญมาให้ พร้อมอธิบายสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ ว่าสิ่งที่ผู้แทนแต่ละคนสนับสนุนหรือคัดค้านคืออะไร

สรุปผลการลงมติล่าสุด

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 208 คน เพื่อยื่นญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีจาก 3 พรรคร่วมรัฐบาล โดยยื่นญัตตินายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าบริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง ล้มเหลว ไร้ความรับผิดชอบ ลอยตัวหนีปัญหา เลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 205
ไม่เห็นด้วย 269
งดออกเสียง 7
ไม่ลงคะแนน 5
20.2.2021

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 208 คน เพื่อยื่นญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีจาก 3 พรรคร่วมรัฐบาล โดยยื่นญัตติพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่าบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ใช้อำนาจในตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง ใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อวางแผนในการทุจริตอย่างเป็นระบบ อีกทั้งปล่อยให้องค์กรในกำกับมีการทุจริตอย่างกว้างขวาง

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 204
ไม่เห็นด้วย 272
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 7
20.2.2021

44% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 208 คน เพื่อยื่นญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีจาก 3 พรรคร่วมรัฐบาล โดยยื่นญัตตินายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่าไม่มีความซื่สัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ละเว้นและบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไร้ประสิทธิภาพ ขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำ ใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำในลักษณะกดขี่ข่มเหงข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 214
ไม่เห็นด้วย 258
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 6
20.2.2021

44% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 208 คน เพื่อยื่นญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีจาก 3 พรรคร่วมรัฐบาล โดยยื่นญัตตินายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่าบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดอย่างร้ายแรง ปล่อยให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้แรงงาน ไม่กำกับควบคุมผู้ใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบ ตนส่งผลให้เกิดแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมาก เห็นได้จากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 จนส่งผลเสียหายต่อประเทศ

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 212
ไม่เห็นด้วย 263
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 6
20.2.2021

41% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 208 คน เพื่อยื่นญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีจาก 3 พรรคร่วมรัฐบาล โดยยื่นญัตตินายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่าบริหารราชการแผ่นดินโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนผูกขาด เพื่อให้มีสิทธิ์ดำเนินงานในกิจการของรัฐ ทุจริตต่อหน้าที่และยังปล่อยให้มีการทุจริตอีกด้วย

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 201
ไม่เห็นด้วย 268
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 5
20.2.2021

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 208 คน เพื่อยื่นญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีจาก 3 พรรคร่วมรัฐบาล โดยยื่นญัตตินายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริต ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ใช้อำนาจในตำแหน่งเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 205
ไม่เห็นด้วย 272
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 5
20.2.2021
<1234567891011>